एटलैंट »ऐतिहासिक दस्तोंएटलैंट »ऐतिहासिक दस्तोंएटलांटे सीजन 2020/2021 33 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2019/2020 32 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2018/2019 36 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2017/2018 33 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2016/2017 32 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2015/2016 31 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2014/2015 32 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2013/2014 35 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2012/2013 30 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2011/2012 31 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2010/2011 39 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 2009/2010 28 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 2008-2009 37 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2007/2008 32 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सत्र 2006/2007 38 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2005/2006 33 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2004/2005 32 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 2003/2004 33 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 2002/2003 27 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2001/2002 28 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 2000/2001 22 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1999/2000 17 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1998/1999 16 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1997/1998 10 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1996/1997 18 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1995/1996 15 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1994/1995 14 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1993/1994 14 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1992/1993 16 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1991/1992 9 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1990/1991 4 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1989/1990 11 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1988/1989 11 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1987/1988 9 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1986/1987 7 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1985/1986 10 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1984/1985 15 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1983/1984 18 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1982/1983 17 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1981/1982 16 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1980/1981 12 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1979/1980 8 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1978/1979 6 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1977/1978 4 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1976/1977 2 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1975/1976 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1974/1975 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1973/1974 6 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1972/1973 8 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1971/1972 8 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1970/1971 8 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1969/1970 8 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1968/1969 8 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1967/1968 7 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1966/1967 4 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1965/1966 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1964/1965 4 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1963/1964 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1962/1963 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1961/1962 1 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1960/1961 2 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1959/1960 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1957/1958 1 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1954/1955 2 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1953/1954 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1952/1953 1 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीज़न 1951/1952 1 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1950/1951 2 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1949/1950 2 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1948/1949 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1947/1948 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1946/1947 5 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1945/1946 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1944/1945 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1943/1944 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1942/1943 2 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1941/1942 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1940/1941 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1937/1938 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1936/1937 2 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1935/1936 2 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1934/1935 3 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1933/1934 6 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1932/1933 5 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1931/1932 5 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1930/1931 5 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1929/1930 6 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1928/1929 1 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1927/1928 1 खिलाड़ी / कोच
एटलांटे सीजन 1926/1927 1 खिलाड़ी / कोच