डेट्रोइट सिटी एफसी

डेट्रायट सिटी एफसी, टीम fromUSA