फ्रांस »स्क्वाड यूरो क्वालिफायर 2019/2020फ्रांस नेशनल टीम »स्क्वाड यूरो क्वालिफायर 2019/2020दस्ता दस्ते ------------------------------------------------- ------------- राष्ट्र संघ २०२०/२०२१ मित्र २०२० यूरो क्वालिफ़ायर २०१ ९ / २०२० फ्रेंडलीज़ २०१ ९ राष्ट्र लीग २०१ League-२०१ ९ विश्व कप २०१ League रूस फ्रेंडली २०१ League फ्रेंडली २०१ League डब्ल्यूसी क्वालिफायर यूरोप २०१६/२०१६ यूरो २०१६ फ्रेंकाइच फ्रेंडलीज 2016 फ्रेंडलीज 2015 यूरो क्वालीफायर 2014/2015 वर्ल्ड कप 2014 फ्रेंडलीज 2014 फ्रेंडलीज 2014 डब्लूसी क्वालीफायर प्ले-ऑफ्स 2013 डब्लूसी क्वालीफायर यूरोप 2012/2013 यूरो 2012 पोलैंड / यूक्रेन फ्रेंडलीज 2012 फ्रेंडलीज 2011 यूरो क्वालीफायर 2011/2011 वर्ल्ड कप 2010 साउथ अफ्रीका फ्रेंडलीज़ 2010 फ्रेंडलीज़ 2009 डब्लूसी क्वालीफ़ायर प्ले-ऑफ्स 2009 डब्लूसी क्वालिफ़ायर यूरोप 2008-2009 यूरो 2008 ऑस्ट्रिया / स्विटज़रलैंड फ्रेंडलीज़ 2008 फ्रेंडलीज़ 2007 यूरो क्वालिफायर 2006/2007 वर्ल्ड कप 2006 जर्मनी फ्रेंडलीज़ 2006 फ्रेंडली क्वालिफ़ाइन्स यूरोप 2004/2007 यूरो 2004 पुर्तगाल फ्रेंडलीज़ 2004 कन्फ़ेडरेशन कप 2003 फ्रांस फ्रेंडलीज़ 2003 यूरो क्वालिफायर 2002/2003 विश्व कप 2002 जापान / दक्षिण कोरिया फ्रेंडलीज़ 2002 कॉन्फ संस्करण २००१ जापान / दक्षिण कोरिया की मित्र-मंडली २००१ यूरो २००० हॉलैंड / बेल्जियम की मित्र-मंडलियाँ २००० की मित्रियाँ १ ९९९ क्वालिफायर १ ९९ Japan / १ ९९९ वर्ल्ड कप १ ९९ 999 की फ्रेंडलीज १ ९९ lies की फ्रेंडलीज १ ९९ England की इंग्लैंड की फ्रेंडलीज १ ९९ ६ की फ्रेंडलीज १ ९९ ५ की क्वालीफायर १ ९९ ५ / १ ९९ ५ की फ्रेंडलीज १ ९९ १ की फ्रेंडलिस्ट १ ९९ 1993सी की यूरोप 1992/1993 यूरो 1992 स्वीडन फ्रेंडलीज 1992 फ्रेंडलीज 1991 यूरो क्वालिफायर्स 1990/1991 फ्रेंडलीज 1990 फ्रेंडलीज 1989 डब्ल्यूसी क्वालिफायर यूरोप 1988/1989 फ्रेंडलीज 1988 फ्रेंडली 1987 यूरो क्वालिफायर 1986/1987 वर्ल्ड कप 1986 मेक्सिको फ्रेंडलीज फ्रेंडली 1985 डब्ल्यूसी क्वालिफायर यूरोप 1984/1985 यूरो 1984 फ्रांस फ्रेंडलीज 1984 फ्रेंडलीज 1983 वर्ल्ड कप 1982 फ्रेंडलीज फ्रेंडलीज 1982 फ्रेंडली 1981 डब्ल्यूसी क्वालिफायर यूरोप 1980/1981 फ्रेंडलीज 1980 फ्रेंडलीज 1979 यूरो क्वालिफायर 1978/1979 वर्ल्ड कप 1978 अर्जेंटीना फ्रेंडलीज 1977 फ्रेंडली क्वालिटीज यूरोप 1976 1976-1977 फ्रेंडलीज 1976 फ्रेंडली 1975 यूरो क्वालिफायर 1974 / 1975 फ्रेंडलीज 1974 फ्रेंडलीज 1973 डब्ल्यूसी क्वालिफायर यूरोप ई 1972/1973 फ्रेंडलीज 1972 फ्रेंडलीज 1971 यूरो क्वालिफायर 1970/1971 फ्रेंडलीज 1970 फ्रेंडलीज 1969 डब्ल्यूसी क्वॉलिफायर्स यूरोप 1968/1969 फ्रेंडलीज 1968 फ्रेंडलीज 1967 यूरो क्वालिफायर 1966/1967 वर्ल्ड कप 1966 इंग्लैंड की फ्रेंडलीज 1966 फ्रेंडली 1965 डब्ल्यूसी क्वालिफायर यूरोप 1964/1965 फ्रेंडरीज 1964 फ्रेंडलीज 1963 यूरो क्वालिफायर 1962/1963 फ्रेंडलीज 1962 फ्रेंडलीज 1961 डब्लूसी क्वालिफायर यूरोप 1960/1961 यूरो 1960 फ्रेंडलीज 1960 फ्रेंडलीज 1959 यूरो क्वालिफायर 1958/1959 वर्ल्ड कप 1958 स्वीडन फ्रेंडली 1958 फ्रेंडली 1958 -C क्वालीफायर यूरोप 1956/1957 फ्रेंडलीज 1956 फ्रेंडलीज 1955 वर्ल्ड कप स्विट्जरलैंड फ्रेंडली 1954। 1954 WC क्वालिफायर यूरोप 1953/1954 फ्रेंडलीज 1953 फ्रेंडलीज 1952 फ्रेंडलीज 1951 फ्रेंडलीज 1950 WC क्वालिफायर यूरोप 1949/1950 फ्रेंडलीज 1949 फ्रेंडली 1948 ओलिंपिक गेम्स 1948 फ्रेंडली 1947 फ्रेंडली 1945 फ्रेंडली 1944 फ्रेंडली 1942 फ्रेंडलिस्ट 1940 फ्रेंडलिस्ट 1939 वर्ल्ड कप 1938 फ्रेंडली 1938 फ्रेंडलिस्ट 1938 फ्रेंडलिस्ट 1938 फ्रेंडलीस। फ्रेंडली 1936 फ्रेंडली es 1935 विश्व कप 1934 इटली फ्रेंडलीज 1934 डब्ल्यूसी क्वालीफायर यूरोप 1933/1934 फ्रेंडलीज 1933 फ्रेंडलीज 1932 फ्रेंडलीज 1931 वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे फ्रेंडलीज 1930 फ्रेंडलीज 1929 फ्रेंडली 1928 ओलिंपिक गेम्स 1928 फ्रेंडली 1926 फ्रेंडलीस 1925 फ्रेंडलीज 1924 फ्रेंडलिस्ट 1924 फ्रेंडलीज 1923 फ्रेंडलीज 1922 फ्रेंडली 1922 फ्रेंडलीज 1920 ओलंपिक गेम्स 1919 फ्रेंडलीज 1914 फ्रेंडलीज 1913 फ्रेंडलीज 1912 फ्रेंडलीज 1911 फ्रेंडलीज 1910 फ्रेंडलीज 1909 फ्रेंडलीज 1908 ओलिंपिक गेम्स 1908 फ्रेंडलीज 1907 फ्रेंडलीज 1906 फ्रेंडलीज 1905 फ्रेंडलीज 1904 दिखावे रूप ------------------------------------------------- ------------- विश्व कप 2018 रूस विश्व कप 2014 ब्राजील विश्व कप 2010 दक्षिण अफ्रीका विश्व कप 2006 जर्मनी विश्व कप 2002 जापान / दक्षिण कोरिया विश्व कप 1998 फ्रांस विश्व कप 1986 मैक्सिको विश्व कप 1982 स्पेन विश्व कप 1978 अर्जेंटीना विश्व कप 1966 इंग्लैंड विश्व कप 1958 स्वीडन विश्व कप 1954 स्विट्जरलैंड विश्व कप 1938 फ्रांस विश्व कप 1934 इटली विश्व कप 1930 उरुग्वे WCQ यूरोप 2016/2017 WCQ यूरोप 2012/2013 WCQ यूरोप 2008-2009 WCQ यूरोप 2017/2005 WCQ यूरोप 1992 / 1993 WCQ यूरोप 1988/1989 WCQ यूरोप 1984/1985 WCQ यूरोप 1980/1981 WCQ यूरोप 1976/1977 WCQ यूरोप 1972/1973 WCQ यूरोप 1968/1969 WCQ यूरोप 1964-1965 WCQ यूरोप 1960/1961 WCQ यूरोप 1956/1957 WCQ यूरोप 1953 / 1954 डब्ल्यूसीक्यू यूरोप 1949/1950 डब्ल्यूसीक्यू यूरोप 1933/1934 डब्ल्यूसीक्यू प्ले-ऑफ 2013 डब्ल्यूसीक्यू प्ले-ऑफ 2009 ओलंपिक 1948 ओलंपिक 1928 ओलंपिक 1924 ओलंपिक 1920 ओलंपिक 1908 फ्रेंडलीस फ्रेंडली 2019 फ्रेंडलीज 2018 फ्रेंडलिस्ट 2016 फ्रेंडलिस्ट 2016 फ्रेंडलिस्ट 2015 फ्रेंडली 2015 फ्रेंडली 2015। 2014 फ्रेंडलीज़ 2013 फ्रेंडलीज़ 2012 फ्रेंडलीज़ 2010 फ्रेंडलीज़ 2009 फ्रेंडलीज़ 2008 फ्रेंडलीज़ 2006 फ्रेंडलीज़ 2006 फ्रेंडलीज़ 2005 फ्रेंडलीज़ 2004 फ्रेंडलीज़ 2002 फ्रेंडलीज़ 2002 फ्रेंडलीज़ 2000 फ्रेंडलीज़ 2000 फ्रेंडलीज़ 1998 फ्रेंडलीज़ 1996 फ्रेंडलीज़ 1995 फ्रेंडलीज़ 1994 फ्रेंडलीज़ेज़ 1993 फ़्रेंडलीज़ 1992 फ्रेंडलीज़ 1992 फ्रेंडलीज़ 1991 फ्रेंडलीज़ 1991 फ्रेंडलीज़ 1990 फ्रेंडलीज़ 1990 फ्रेंडलीज़ 1991 १ ९ 1989 ९ फ्रेंडलीज १ ९ Friend२ फ्रेंडलीज १ ९ lies६ फ्रेंडलीज १ ९ lies६ फ्रेंडलीज १ ९ lies४ फ्रेंडलीज १ ९ lies३ फ्रेंडलीज १ ९ lies२ फ्रेंडलीज १ ९ lieslies फ्रेंडलीज १ ९ lieslies फ्रेंडलीज १ ९ lies 1979 फ्रेंडलीज १ ९ lieslies फ्रेंडलीज १ ९ lieslies फ्रेंडलीज १ ९ lieslies फ्रेंडलीज १ ९ lieslies फ्रेंडलीज १ ९ lies६ फ्रेंडलीज १ ९ lies६ फ्रेंडलीज १ ९ lies६ फ्रेंडलीज १ ९ ६ ९ फ्रेंडलीज १ ९ ६ Friend फ्रेंडलिस्ट १ ९ ६lies फ्रेंडलीज १ ९ ६६ फ्रेंडलीज १ ९ ६५ फ्रेंडलीज। 1964 फ्रेंडलीज 1963 फ्रेंडलीज 1962 फ्रेंडलीज 1961 फ्रेंडलीज 1959 फ्रेंडलीज 1959 फ्रेंडलीज 1958 फ्रेंडलीज 1956 फ्रेंडलीज 1956 फ्रेंडलीज 19555 फ्रेंडली 1954 फ्रेंडली 1953 फ्रेंडली 1952 फ्रेंडली iendlies 1951 फ्रेंडलीज 1949 फ्रेंडलीज 1948 फ्रेंडलीज 1946 फ्रेंडलीज 1945 फ्रेंडलीज 1944 फ्रेंडलीज 1942 फ्रेंडलीज 1940 फ्रेंडलीज 1939 फ्रेंडलीज 1938 फ्रेंडलीज 1937 फ्रेंडलीज 1936 फ्रेंडलीस 1935 फ्रेंडलीस 1933 फ्रेंडलीस 1933 फ्रेंडलीस 1932 फ्रेंडलीस 1931 फ्रेंडलीस 1931 फ्रेंडलीस फ्रेंडलीज 1924 फ्रेंडलीज 1923 फ्रेंडलीज 1921 फ्रेंडलीज 1919 फ्रेंडलीज 1919 फ्रेंडलीज 1914 फ्रेंडलीज 1912 फ्रेंडलीज 1911 फ्रेंडलीज 1911 फ्रेंडलीज 1909 फ्रेंडलीज 1908 फ्रेंडलीज 1908 फ्रेंडलीज 1906 फ्रेंडलीज 1905 फ्रेंडलीज 1904 कन्फेड कप 2003 फ्रांस कन्फेड कप 2001 जापान / साउथ कोरिया यूरो 2016 2016 फ्रेंकफर्ट यूरो 2016 में। 2012 पोलैंड / यूक्रेन यूरो 2008 ऑस्ट्रिया / स्विटज़रलैंड यूरो 2004 पुर्तगाल यूरो 2000 हॉलैंड / बेल्जियम यूरो 1996 इंग्लैंड यूरो 1992 स्वीडन यूरो 1984 फ्रांस यूरो 1960 फ्रांस यूरोप यूरो। 2019/2020 यूरो क्वालिफ। 2010/2011 यूरो क्वालिफ। 2006/2007 यूरो क्वालिफ। 2002/2003 यूरो क्वालिफ। 1998/1999 यूरो क्वालिफ। 1994/1995 यूरो क्वालिफ। 1990/1991 यूरो क्वालिफ। 1986/1987 यूरो क्वालिफ। 1978/1979 यूरो क्वालिफ। 1974/1975 यूरो क्वालिफ। 1970/1971 यूरो क्वालिफ। 1966/1967 यूरो क्वालिफ। 1962/1963 यूरो क्वालिफ। 1958/1959 एनएल ए 2020/2021 एनएल ए 2018/2019
छंटाई छँटाई ---------------------------------------- मिनटों के नाम से शुरू करके दिखावे से खेला जाता है 11 लाल कार्ड द्वारा दूसरे पीले कार्ड द्वारा पीले कार्ड द्वारा लक्ष्यों के प्रतिस्थापन द्वारा प्रतिस्थापन


गोलकीपर
अल्फोंस अरोला रियल मेड्रिड 02/27/1993
बेंजामिन लेकोम्टे एएस मोनाको 04/26/1991
ह्यूगो लोरिस टॉटनहैम हॉटस्पर 12/26/1986
माइक मइगन लिली OSC 07/03/1995
स्टीव मंडंडा ओलंपिक मार्सिले 03/28/1985
बचाव
लुकास डिग्ने एवर्टन एफसी 07/20/1993
सिंह डुबोइस ओलंपिक गीत 09/14/1994
लुकास हर्नांडेज़ बेयर्न म्यूनिख 02/14/1996
प्रिसिंपल किम्पेम्बे पेरिस सेंट जर्मेन 08/13/1995
लेविन कुरजवा पेरिस सेंट जर्मेन 09/04/1992
आयमेरिक लापोर्टे मैनचेस्टर सिटी 05/27/1994
क्लेमेंट लेंगलेट एफ़सी बार्सिलोना 06/17/1995
बेंजामिन मेंडी मैनचेस्टर सिटी 07/17/1994
फेरलैंड मेंडी रियल मेड्रिड 06/08/1995
बेंजामिन पावर्ड बेयर्न म्यूनिख 03/28/1996
जिब्रील सिदीबे एवर्टन एफसी 07/29/1992
शमूएल उमटी एफ़सी बार्सिलोना 11/14/1993
Raphaël Varane रियल मेड्रिड 04/25/1993
कर्ट जोउमा चेलसिया फुटबाल क्लब 10/27/1994
मिडफील्डर
किंग्सले कॉमन बेयर्न म्यूनिख 06/13/1996
मतेयो गुएन्दौज़ी शस्त्रागार एफसी 04/14/1999
जोनाथन इकोने लिली OSC 05/02/1998
एनगोलो कांते चेलसिया फुटबाल क्लब 03/29/1991
ब्लाइज़ मटुडी जुवेंटस 04/09/1987
स्टीवन एन'ज़ोनज़ी गैलेटैसराय 12/15/1988
टंगू NDombèlé टॉटनहैम हॉटस्पर 12/28/1996
पॉल पोग्बा मेनचेस्टर यूनाइटेड 03/15/1993
मौसा सिसोको टॉटनहैम हॉटस्पर 08/16/1989
फ्लोरियन थूविन ओलंपिक मार्सिले 01/26/1993
कोरेंटिन टोलीसो बेयर्न म्यूनिख 08/03/1994
आगे
विसम बेन येडर एएस मोनाको 08/12/1990
नबील फकीर असली बेटियाँ 07/18/1993
ओलिवियर गिरौद चेलसिया फुटबाल क्लब 09/30/1986
एंटोनी ग्रीज़मैन एफ़सी बार्सिलोना 03/21/1991
थॉमस लेमर एटलेटिको मैड्रिड 11/12/1995
एंथनी मार्शल मेनचेस्टर यूनाइटेड 12/05/1995
काइलन म्बप्पे पेरिस सेंट जर्मेन 12/20/1998
अलसेन प्लाया बोर। मोन्चेंगलाडबेक 03/10/1993
मैनेजर
डिडिएर डेसचैम्प्स 10/15/1968