मैनचेस्टर यूनाइटेड »ऐतिहासिक परिणाम

मैनचेस्टर यूनाइटेड »ऐतिहासिक परिणाममेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2020/2021 67 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2019/2020 57 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2018/2019 59 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2017/2018 63 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2016/2017 64 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2015/2016 59 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2014/2015 44 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2013/2014 55 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2012/2013 ५४ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2011/2012 ५४ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2010/2011 60 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 2009/2010 56 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 2008-2009 ६६ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 2007/2008 57 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सत्र 2006/2007 60 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2005/2006 56 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2004/2005 61 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 2003/2004 55 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 2002/2003 63 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2001/2002 ५। माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 2000/2001 57 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1999/2000 59 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1998/1999 63 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1997/1998 ५२ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1996/1997 ५४ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1995/1996 49 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1994/1995 59 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1993/1994 63 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1992/1993 50 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1991/1992 ५। माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1990/1991 60 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1989/1990 49 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1988/1989 48 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1987/1988 48 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1986/1987 48 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1985/1986 ५२ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1984/1985 60 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1983/1984 ५। माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1982/1983 60 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1981/1982 46 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1980/1981 49 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1979/1980 47 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1978/1979 ५३ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1977/1978 ५२ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1976/1977 59 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1975/1976 ५२ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1974/1975 51 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1973/1974 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1972/1973 47 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1971/1972 55 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1970/1971 50 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1969/1970 59 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1968/1969 ५। माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1967/1968 ५४ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1966/1967 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1965/1966 ५। माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1964/1965 60 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1963/1964 56 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1962/1963 48 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1961/1962 49 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1960/1961 48 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1959/1960 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1958/1959 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1957/1958 59 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1956/1957 57 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1955/1956 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1954/1955 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1953/1954 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1952/1953 47 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1951/1952 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1950/1951 46 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1949/1950 47 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1948/1949 51 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1947/1948 48 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1946/1947 44 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1945/1946 4 मैच
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1938/1939 44 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1937/1938 46 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1936/1937 44 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1935/1936 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1934/1935 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1933/1934 44 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1932/1933 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1931/1932 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1930/1931 46 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1929/1930 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1928/1929 44 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1927/1928 47 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1926/1927 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1925/1926 49 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1924/1925 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1923/1924 44 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1922/1923 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1921/1922 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1920/1921 44 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1919/1920 44 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1914/1915 39 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1913/1914 39 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1912/1913 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1911/1912 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1910/1911 ४१ माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1909/1910 39 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीज़न 1908/1909 45 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1907/1908 43 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1906/1907 40 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1905/1906 42 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1904/1905 34 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1903/1904 37 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1902/1903 36 माचिस
मेनचेस्टर यूनाइटेड सीजन 1901/1902 34 माचिस
न्यूटन हीथ एफसी सीजन 1900/1901 37 माचिस
न्यूटन हीथ एफसी सीजन 1899/1900 34 माचिस
न्यूटन हीथ एफसी सीजन 1898/1899 36 माचिस
न्यूटन हीथ एफसी सीजन 1897/1898 33 माचिस
न्यूटन हीथ एफसी सीजन 1896/1897 33 माचिस
न्यूटन हीथ एफसी सीजन 1895/1896 33 माचिस
न्यूटन हीथ एफसी सीजन 1894/1895 31 माचिस
न्यूटन हीथ एफसी सीजन 1893/1894 33 माचिस
न्यूटन हीथ एफसी सीजन 1892/1893 30 माचिस