Zacatecas खनिक »ऐतिहासिक दस्ते

Zacatecas खनिक »ऐतिहासिक दस्तेजकाटेकास माइनर्स सीजन 2020/2021 30 खिलाड़ी / कोच
जकाटेकास माइनर्स सीजन 2019/2020 23 खिलाड़ी / कोच
जकाटेकास माइनर्स सीजन 2018/2019 36 खिलाड़ी / कोच
जकाटेकास माइनर्स सीजन 2017/2018 34 खिलाड़ी / कोच
जकाटेकास माइनर्स सीजन 2016/2017 34 खिलाड़ी / कोच
जकाटेकास माइनर्स सीजन 2015/2016 31 खिलाड़ी / कोच
जकाटेकास माइनर्स सीजन 2014/2015 24 खिलाड़ी / कोच
जकाटेकास माइनर्स सीजन 1999/2000 1 खिलाड़ी / कोच
जकाटेकास माइनर्स सीजन 1998/1999 1 खिलाड़ी / कोच
जकाटेकास माइनर्स सीजन 1997/1998 1 खिलाड़ी / कोच